भौगर्भिक जोखिम निवारण
भौगर्भिक जोखिम निवारण
 
 
 

प्रकोप | संकटासन्नता | जोखिम | अल्पिकरण | पूर्व चेतावनी

टेरासेन्सले प्रकोप, संकटासन्नता, जोखिम देखि पूर्व  चेतावनी सम्मका समाधानको विकास गर्दछ

 

FromHVRAToEWA